Poziv za isticanje kandidature za rukovodstvo i tijela Hrvatskog kuharskog saveza

Kategorija vijesti
Pred nama su izbori za novo rukovodstvo i tijela Hrvatskog kuharskog saveza te ovim putem pozivamo sve zainteresirane članove HKS-s da se prijave na

Poziv za isticanje kandidature za  predsjednika, dva dopredsjednika te članove Nadzornog odbora i Časnog suda Hrvatskog kuharskog saveza za mandat 2019. - 2023.

IZBOR PREDSJEDNIKA I DVA DOPREDSJEDNIKA

Pravo isticanja kandidature za predsjednika i dva dopredsjednika Hrvatskog kuharskog saveza imaju svi članovi s podmirenom članarinom za 2019. godinu na dan 01. rujan 2019.

Kriteriji za izbor predsjednika i dva dopredsjednika istaknuti su unutar Poziva, jednako kao i dokumentacija koju kandidati trebaju dostaviti kako bi njegova prijava bila važeća. 

Kandidature se podnose na e-mail Ureda HKS-a: hks@kuhar.hr do 01. studenog 2019. 

Detaljnije informacije o postupku evaluacije prijava kandidata te o samom glasovanju navedene su u dokumentu pod nazivom Uvjeti izbora.


IZBOR ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA I ČASNOG SUDA HKS-a

Udruge članice Saveza pozivaju se da pošalju kandidature za funkcije u Nadzornom odboru i Časnom sudu s rokom do 01. studenog 2019. godine. 

Kandidature se podnose na e-mail Ureda HKS-a: hks@kuhar.hr do 01. studenog 2019.

NADZORNI ODBOR
Sastoji od 5 članova koji se biraju na period od 4 godine i ne mogu biti ponovno birani. Član nadzornog odbora ne može biti član bilo kojeg od ostalih tijela upravljanja HKS-a. 

ČASNI SUD
Sastoji od 3 člana koja se biraju na period od 4 godine i ne mogu biti ponovno birani. Član časnog suda ne može biti član bilo kojeg od ostalih tijela upravljanja HKS-a. Članovi časnog suda između sebe biraju predsjednika. 


NAPOMENA VEZANA UZ GLASOVANJE ZA  PREDSJEDNIKA I DOPREDSJEDNIKA 

Glasovanje za predsjednika i dopredsjednika biti će omogućeno svakom redovnom i potpornom članu HKS-a koji je do 01. rujna 2019. podmirio članarinu za tekuću godinu te time stekao puno pravo biranja predsjednika i dopredsjednika. 

Glasovanje će se provodi tajno, po načelima transparentnosti, putem internetske stranice HKS-a (www.kuhar.hr). HKS će sve članove koji su ostvarili pravo glasovanja pravovremeno obavijestiti o vremenu i načinu glasovanja i to minimalno 10 dana prije otvaranja glasovanja. Glasovanje će se provoditi u periodu od 7 dana. Detalje o samom glasovanju nalaze se u dokumentu pod nazivom Uvjeti izbora.

Podijeli